Veenkampen

Voortgang van het gebiedsproces Binnenveld

Intensieve landbouw heeft een groot effect op de natuur in het agrarisch gebied. Sinds de Raad van State in 2019 het Nederlandse stikstofbeleid naar de prullenbak verwees, is voor niemand meer te ontkennen dat we naar een andere manier van boeren toe moeten in Nederland. Maar naast stikstof zijn er meer uitdagingen voor buitengebied: de waterkwaliteit in grote delen van Nederland is niet op orde, we willen gezond voedsel, ruimte om te recreëren, om te wonen en ook nog energie opwekken. Ook is er de uitdaging van het omgaan met klimaatverandering. Het probleem is duidelijk, maar wat is de oplossing?

Om antwoord te geven op deze vragen worden in het hele land gebiedsprocessen georganiseerd, zo ook in het Binnenveld. Doel van het gebiedsproces: met overheden en gebiedspartijen een gezamenlijke visie en maatregelen opstellen om bovenstaande uitdagingen een plek te geven. Mooi Binnenveld is in het gebiedsproces aangeschoven om, mede namens andere natuur en milieuorganisaties in de regio, te pleiten voor een natuurinclusiever Binnenveld, met een robuust groenblauwe dooradering.

De eerste fase van het gebiedsproces is nu bijna afgerond. We kijken terug op een periode met een aantal overleggen op verschillende tafels, waarbij we het natuurbelang goed naar voren hebben kunnen brengen.  Maar helaas ook een traject waarin nog geen concrete maatregelen en verdere plannen zijn uitgewerkt. Dit had ook te maken met het feit dat belangrijke bouwstenen voor een dergelijk traject er nog onvoldoende zijn, zoals harde criteria voor groenblauwe dooradering, de te behalen stikstofreductie etc. Recent is wel de zogenaamde natuurdoelanayse (NDA) voor een deel van het gebied (de beide Natura 2000 gebieden) gereedgekomen, wat voor een vervolg wel handvatten biedt.

Het gebiedsproces was evenwel nogal losgekoppeld van een ander traject, namelijk de verstedelijkingsopgave. Vanuit dat oogpunt liggen er ook (grote) claims op het Binnenveld. Dat geldt in het bijzonder voor de zogenaamde KennisAs tussen Ede en Wageningen en eventuele bouwplannen van de gemeente Rhenen. Tezamen met o.a de betrokken coöperatie Het Binnenveld waarin zich de agrariërs hebben verenigd hebben we gepleit voor een meer integraal gebiedsproces waarbij ook deze verstedelijkingsopgave goed wordt meegenomen en we niet verras worden door plotselinge ontwikkelingen en besluiten die elders worden genomen. Voor de boeren was het ontbreken van deze koppeling overigens een reden om vooralsnog hun aanwezigheid aan de diverse tafels even op te schorten.

Hoe verder? Er komt een vervolg met hopelijk meer integraliteit en ook meer concreetheid. Hiervoor blijven we graag aan tafel zitten en doen actief en constructief mee. Meer over het gebiedsproces en de actualiteit valt te lezen in de nieuwsbrief over het gebiedsproces. Via de gebiedsaanpak website kunt U zich abonneren op deze nieuwsbrief.

Tekst: Willem Hendriks
Foto’s: Willem Heemskerk (boven) en schetskaart gebiedsproces

Recent nieuws