Beheer van de Groene Grens door Mooi Binnenveld

groene grens 2

Voorheen werd de Groene Grens beheerd door Staatsbosbeheer, maar dit paste hen op een gegeven moment niet meer. Sinds 2018 voert de Stichting Mooi Binnenveld het beheer uit van de Groene Grens voor de gemeente Veenendaal.

Om de beoogde natuurwaarden van het gebied te realiseren, zijn in een door Natuurbalans en Eelerwoude ontwikkeld beheerplan, de doelstellingen en te nemen beheermaatregelen gedetailleerd uitgewerkt. Mooi Binnenveld moet ervoor zorgdragen dat dit beheerplan goed uitgevoerd wordt. Concrete beheersmaatregelen zijn bijvoorbeeld: het maaien van hooilanden en natte schraalgraslanden (na de bloeiperiode van zeldzame planten), het schonen van watergangen en poelen en het inzaaien, bewerken en oogsten van bloemrijke akkers. Om de werkzaamheden met specialistische machines uit te voeren, heeft Mooi Binnenveld enkele aannemers gecontracteerd, die al enkele jaren werk uitvoeren in de Groene Grens en het gebied zodoende goed kennen. Mooi Binnenveld werkt bij het beheer van de Groene Grens nauw samen met gemeente Veenendaal en Ede en met Waterschap Vallei en Veluwe. Om te kunnen volgen hoe de natuurwaarden in het gebied zich ontwikkelen, wordt het gebied jaarlijks geïnventariseerd op aanwezige flora en fauna. Deze monitoring wordt uitgevoerd door bureau Natuurbalans. Aan de hand van de monitoring kan het beheer indien nodig bijgesteld worden.

Belang van het beheer voor de stichting Mooi Binnenveld

De Groene Grens en de Binnenveldse Hooilanden vormen samen een onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Zowel in de Groene Grens als in de Binnenveldse Hooilanden bestaat een groot deel van het gebied uit schraalgraslanden. Door het beheer van de Groene Grens op zich te nemen heeft de stichting belangrijke ervaring opgedaan met de ontwikkeling van dit type natuur. Vanuit de optiek van ervaring met het beheer van de Groene Grens en de Binnenveldse Hooilanden zijn wij ook op zoek naar mogelijkheden om binnen het gehele gebied ‘het Binnenveld’ ook op andere delen natuur te ontwikkelen, dan wel hierbij betrokken te raken.