Natuur in de Groene Grens

Het gebied bestaat uit een aaneenschakeling van hooilanden, blauwgraslanden en akkers. Deze zijn omsloten door kleine landschapselementen zoals singels, bosjes, struwelen en poelen. In het noordelijk deel van de Groene Grens ligt een beperkte oppervlakte kalkmoeras, dit komt maar weinig voor in Nederland.

Bijzondere vegetatie

Het zuidelijk deel van de Groene Grens is in 2012-2013 aangelegd, het noordelijk deel in 2014-2015. Ondanks dat de natuur zich nog niet lang heeft kunnen ontwikkelen, zijn er toch al veel bijzondere soorten te vinden in de twee gebieden. Zo zijn er de nodige orchideeën te vinden zoals rietorchis, gevlekte orchis, moeraswespenorchis, brede orchis en vleeskleurige orchis. Maar ook bijzonder  is het veelvuldig voorkomen van vetblad, klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, kleverige ogentroost en parnassia.

Vogels

De verschillende natuurtypen in de Groene Grens zorgen ook voor een groot aantal vogelsoorten. Er broeden bijzondere soorten als tureluur, grutto, steenuil, koekoek en gele kwikstaart.  De laatste jaren komen er ook geregeld lepelaars naar de Groene Grens. Voor deze vogels is het erg belangrijk dat er geen honden los lopen in het gebied.

Ecologische verbinding

De Groene Grens maakt onderdeel uit van een ecologische verbinding. In het noorden liggen het Allemanskampje, het Meeuwenkampje en de natuur langs de Slapersdijk. In het zuiden liggen De Hel , de Blauwe Hel en de Bennekomse Meent. Het gaat voor het grootste deel over bijzondere schraalgraslanden.