Beheer van de Groene Grens door Mooi Binnenveld

Voorheen werd de Groene Grens beheerd door Staatsbosbeheer. Afgelopen winter heeft Staatsbosbeheer bij de gemeente Veenendaal aangegeven het beheer van de Groene Grens niet langer te willen verzorgen. Na een open inschrijving werd door de gemeente Veenendaal het beheer gegund aan de Stichting Mooi Binnenveld.
Sinds april 2018 heeft Mooi Binnenveld daadwerkelijk het beheer overgenomen van Staatsbosbeheer. Om dat beheer in goede banen te leiden, heeft Mooi Binnenveld, gefinancierd door de gemeente Veenendaal, een coördinator beheer Groene Grens aangenomen.
Om de beoogde natuurwaarden van het gebied te realiseren, zijn in een door Natuurbalans en Eelerwoude ontwikkeld beheerplan, de doelstellingen en te nemen beheermaatregelen gedetailleerd uitgewerkt. Mooi Binnenveld moet ervoor zorgdragen dat dit beheerplan goed uitgevoerd wordt. Concrete beheersmaatregelen zijn bijvoorbeeld: het maaien van hooilanden en natte schraalgraslanden (na de bloeiperiode van zeldzame planten), het schonen van watergangen en poelen en het inzaaien, bewerken en oogsten van bloemrijke akkers. Om de werkzaamheden met specialistische machines uit te voeren, heeft Mooi Binnenveld enkele aannemers gecontracteerd, die al enkele jaren werk uitvoeren in de Groene Grens en het gebied zodoende goed kennen. Mooi Binnenveld werkt bij het beheer van de Groene Grens nauw samen met gemeente Veenendaal en Ede en met Waterschap Vallei en Veluwe. Om te kunnen volgen hoe de natuurwaarden in het gebied zich ontwikkelen, wordt het gebied jaarlijks geïnventariseerd op aanwezige flora en fauna. Deze monitoring wordt uitgevoerd door bureau Natuurbalans. Aan de hand van de monitoring kan het beheer indien nodig bijgesteld worden.

Belang van het beheer voor de stichting Mooi Binnenveld

De Groene Grens en de Binnenveldse Hooilanden vormen straks samen een onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Zowel in de Groene Grens als in de Binnenveldse Hooilanden bestaat een groot deel van het gebied uit schraalgraslanden. Door het beheer van de Groene Grens op zich te nemen heeft de stichting belangrijke ervaring opgedaan met de ontwikkeling van dit type natuur. Die ervaringen zijn nuttig geweest nu Mooi Binnenveld de verantwoordelijkheid heeft voor het beheer van 50 hectare in de Binnenveldse Hooilanden.