Vereniging en stichting

De weg naar natuur

De Stichting Mooi Binnenveld beheert dat gedeelte van het natuurgebied De Binnenveldse Hooilanden dat eigendom is van Mooi Binnenveld. Als zodanig zijn ook beheerscontracten ondergebracht bij de Stichting. De Stichting heeft een ANBI status (2020, 2021, 2022).

De Vereniging Mooi Binnenveld draagt zorg voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuur-werkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website; etc. Daarnaast bepaalt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging MB het beleid van de Stichting MB. De samenstelling van het bestuur van de Vereniging MB is identiek aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting MB. Ook de Vereniging heeft sinds 1 januari 2023 een ANBI status.

Doelstelling Stichting 

De stichting heeft als doel behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in het Binnenveld. Dit geschiedt primair ter wille van de natuur en daarnaast ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. Haar streven is mede gericht op:

  • bevorderen van het behoud en herstel van natuur en landschap;
  • bevorderen van zuiverheid van water, bodem en lucht, alsmede bescherming van stilte en duisternis; en,
  • bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt. 

 

Haar meer specifieke doelstellingen zijn:

  • aankoop, behoud en beheer van bedoelde terreinen in het Binnenveld;
  • bemoeiingen met de overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen; en,
  • bijeenbrengen van gelden en middelen, nodig voor de bevordering van het doel.

 

Doelstelling Vereniging 

De vereniging ondersteunt de stichting bij haar algemene streven en haar specifieke doelstellingen. De meer specifieke doelstellingen van de vereniging zijn:

  • samenwerking met gelijkgerichte organisaties;
  • verrichten of doen verrichten van onderzoek en het verzamelen van gegevens;
  • geven van voorlichting en educatie; en,
  • uitgeven van publicaties.

Samenvattend komt het er in de praktijk op neer dat de Stichting verantwoordelijk is voor grondaankoop en beheer (incl. subsidies en werknemers) en dat de Vereniging alle publieksgerichte activiteiten organiseert (bv. excursies; organisatie vrijwilligers bij werkdagen en monitoring activiteiten; onderwijs gerichte activiteiten. Zowel de Stichting als de Vereniging Mooi Binnenveld (MB) zijn organisaties zonder winstoogmerk.

Jaarlijks worden de doelen vertaald in een jaarplan (2022, 2023) zie verder al onze publicaties).

 

Aankoop

De drie nieuwe eigenaren/beheerders van dit aaneengesloten Binnenveldse Hooilanden natuurterrein zijn: Staatsbosbeheer; Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (boeren) en de Stichting Mooi Binnenveld (burgers).

De Stichting Mooi Binnenveld heeft geopteerd voor de aankoop van 50 hectare waarvoor €430.000,- benodigd was. Dit bedrag is bijeengebracht door crowdfunding acties (63%) en door fondsverwerving (37%). De crowdfunding heeft vanaf de zomer 2017 tot eind 2019 gelopen. In deze tweeëneenhalf jaar is het streefbedrag bereikt.

We streven naar meer aankopen voor een nieuwe natuurbestemming. We weten echter nog niet zeker of er zich in de toekomst nieuwe mogelijkheden voor grondaankoop voor zullen gaan doen. Daarom horen we het graag als u geïnteresseerd bent in zo’n nieuwe grondaankoop. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@mooibinnenveld.nl.  We leggen een reservelijst aan, zodra onze extra ambities scherp zijn, komen we bij u terug. Ook initiatieven op dit gebied zijn welkom.