Hoofdpunten beheer

Beheer hek foto

Belangrijk bij het beheer van de Binnenveldse Hooilanden is het streven naar verschraling om de biodiversiteit te waarborgen en te vergroten. Het afplaggen tijdens de inrichting was daarbij een belangrijke stap. Hetgeen opgevolgd werd met het vergroten van de zaadbank door het toepassen van gebiedseigen zaadrijk maaisel. Dit alles vindt plaats met een aangepast waterregime, lees hogere waterstand met dichtgemaakte sloten en afvoer van nutriëntrijk landbouwwater. Beheer is vervolgens geconcentreerd op het jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel én streven naar een goed waterbeheer. Dit alles met respect voor het broedseizoen. Een deel van het   maaisel wordt door de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden trouwens verwerkt tot bokashi. Voor de uitvoering van het beheer van de natte delen werken we met gespecialiseerde aannemers, voor de overige werkzaamheden werken we zoveel als mogelijk met lokale partijen.

Voor het natuurbeheer in de Binnenveldse hooilanden gelden samengevat de onderstaande algemene beheerprincipes:

  • Geen bemesting
  • Geen herbiciden/pesticiden
  • In geval van beweiding (eventueel op specifieke delen), dan minimaal twee weken vóór de start van de beweidingsperiode geen ontwormingsmiddelen en antibiotica bij vee
  • Geen gebruik van te zwaar materieel, om insporing en bodemverdichting te voorkomen. (Indien toch insporing optreedt: stoppen en herstellen)
  • Werken in de goede periode, motto: “hooibeheer met hooiweer”
  • Aandacht voor flora en fauna door bv. van binnen naar buiten te maaien, inzetten van bv. een voorganger, insecten de tijd geven om te kunnen ontsnappen, niet scheuren, slepen of rollen, stroken gewas te laten staan, etc.

Voor het waterbeheer in het gebied zijn er beperkte mogelijkheden om in te grijpen. Door middel van peilbeheer in zowel Grift als Kromme Eem kan het enigszins beïnvloed worden. In geval van extreme droogte zou er nog gebruik gemaakt kunnen worden van een aantal oude artesische bronnen waar kwelwater uit naar boven komt.

Alle werkzaamheden en activiteiten in het gebied worden afgestemd met onze beheerders: Thomas Kroon (thomas.kroon@mooibinnenveld.nl) en Nico de Koning (nico_dekoning@hotmail.com).