Hoofdpunten beheer

Helaas niet overal toegang

Belangrijk bij het beheer van de Binnenveldse Hooilanden is het streven naar verschraling om de biodiversiteit te waarborgen en te vergroten. Het afplaggen tijdens de inrichting was daarbij een belangrijke stap. Het strooien van gebiedseigen zaadrijk maaisel vergrootte vervolgens  de zaadbank. Dit alles vindt plaats met een aangepast waterregime. Dat wil zeggen: hogere waterstand, gedempte sloten en afvoer van nutriëntrijk landbouwwater.

Het beheer concentreert zich op het jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel én het streven naar een goed waterbeheer. Dit alles met respect voor het broedseizoen. De Coöperatie Binnenveldse Hooilanden verwerkt een deel van het maaisel tot bokashi. Dit is een soort rijk compost, te koop voor boeren en het algemeen publiek. Mooi Binnenveld werkt voor het beheer van de natte delen met gespecialiseerde aannemers. Lokale partijen, zoals de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, staan voor de overige werkzaamheden .

De Binnenveldse hooilanden werken met de onderstaande algemene beheerprincipes:

  • Geen bemesting
  • Geen herbiciden/pesticiden
  • In geval van beweiding (eventueel op specifieke delen), dan minimaal twee weken vóór de start van de beweidingsperiode geen ontwormingsmiddelen en antibiotica bij vee
  • Geen gebruik van te zwaar materieel, om insporing en bodemverdichting te voorkomen, soms is herstel nodig.
  • Werken in de goede periode, motto: “hooibeheer met hooiweer”
  • Aandacht voor flora en fauna door bv. van binnen naar buiten te maaien, inzetten van bv. een voorganger, insecten de tijd geven om te kunnen ontsnappen, niet scheuren, slepen of rollen, stroken gewas te laten staan, etc.

Beperkte mogelijkheden om in te grijpen zijn er voor het waterbeheer in het gebied. Door middel van peilbeheer in zowel Grift als Kromme Eem kan het enigszins beïnvloed worden. Een aantal oude artesische bronnen, waar kwelwater naar boven komt, zijn beschikbaar bij extreme droogte.

Onze beheerders stemmen alle werkzaamheden en activiteiten in het gebied: Thomas Kroon (thomas.kroon@mooibinnenveld.nl) en Anneke Meijer (anneke.meijer@mooibinnenveld.nl).