Gele kwikstaart Foto Peter Pfeifer

Stabilisatie aantallen broedvogels in 2022

In het afgelopen broedseizoen zijn voor het derde achtereenvolgende jaar de broedvogels geteld in het nieuwe natuurgebied de (zuidelijke) Binnenveldse Hooilanden. Dit betreft dus het hele nieuw ingerichte gebied ten zuiden van de Werftweg, inclusief het mais- en graslandperceel op de hoek van Werftweg en Veensteeg. Geteld is met de BMP-A methode van SOVON, waarna via algoritmen het aantal territoria werd berekend.

Er werden in totaal 655 territoria vastgesteld, vrijwel hetzelfde aantal als in 2021 (667) en wel van 57 verschillende soorten broedvogels (gelijk aan het aantal in 2021). Na de sterke toename in 2021 bleven in 2022 de weidevogels min of meer stabiel. Alleen de kievit en de veldleeuwerik namen toe tot resp. 141 (+20) en 8 (+3) territoria. De dichtheid (aantal territoria per 100 hectare) van met name tureluur en kievit is in de zuidelijke Binnenveldse Hooilanden vergelijkbaar met gerenommeerde weidevogelgebieden als Eemland, Arkemheen en de Greidhoeke. De dichtheid van de kievit was in de zuidelijke Binnenveldse Hooilanden in 2022 zelfs hoger dan in deze gebieden.

Broedende Kleine Plevier Foto Peter Pfeifer

Waar vorig jaar nog 22 roepende kwartel-mannetjes werden gehoord, was dat in 2022 gezakt tot 5. Mogelijk was er in 2021 sprake van een invasie, zoals soms bij deze soort voorkomt. De kwartelkoning werd dit jaar niet gehoord. Het aantal territoria van de kleine plevier halveerde, waarschijnlijk omdat hun broedbiotoop (zandige strandjes) steeds meer begroeid raakt.

De rietvogels en watervogels bleven ongeveer stabiel, alleen van de wilde eend werden 8 meer territoria vastgesteld ten opzichte van vorig jaar. Opvallend was de komst van een sprinkhaanzanger. Een waterral had opnieuw een territorium.

De grasmus en de bosrietzanger profiteerden kennelijk van het toegenomen struweel en ruigtes langs Veensteeg en kades: van beide soorten nam het aantal territoria met ca. 50% toe ten opzichte van 2021. Opmerkelijk was de vaststelling van een territorium van het paapje, een bedreigde rode lijst soort. Ook een aantal steltlopers op doortrek wisten het gebied te vinden. Het ging onder andere om witgatjes en diverse ruiters: groenpoot-, zwarte- en bosruiters. Ook een groep kemphanen verbleef in het voorjaar enige tijd in het gebied. Eenmaal werden bokjes en goudplevieren gezien. De steltkluut van vorig jaar keerde niet terug.

De boomvalk en de buizerd broedden dit jaar niet in het gebied, maar werden wel geregeld waargenomen. Daarnaast ook incidenteel een bruine kiekendief en zelfs een slangenarend.

Al met al kunnen we spreken van een succesvol broedseizoen (al hebben we geen onderzoek gedaan naar het broedsucces).  Zie onder publicaties ook het volledige rapport.

Tekst: Gert van der Meer en Linus van der Plas
Foto’s: Peter Pfeifer

Recent nieuws