Monstername RAVON

Hoe is de waterkwaliteit in het Binnenveld?

Steeds vaker lezen we in de krant dat we na de stikstofcrisis kunnen rekenen op een waterkwaliteitscrisis. Dit verwijst naar de Europese Kaderrichtlijn Water met normen voor de waterkwaliteit. Hieraan voldoet Nederland bij lange na niet. Die berichten roepen de vraag op: en hoe zit dat dan in het Binnenveld? Op een openbare bijeenkomst in de BBLTHK op 8 december met 50 aanwezigen gaf men antwoord op deze vraag gegeven.  

Op deze avond zijn in samenwerking met Stadslab Wageningen de resultaten van de lokale resultaten van het landelijke project “Vang de Watermonsters” gepresenteerd. In dit project van de Stichting Natuur en Milieu kan iedere geïnteresseerde zelf waterkwaliteitsmetingen doen in de eigen omgeving. Op een oproep van Mooi Binnenveld meldden zich ongeveer 25 personen. Zij keken in de zomerperiode o.a. naar de helderheid van het water, naar waterplanten en -dieren, en ze stuurden een reageerbuis gevuld naar het NIOO in Wageningen. Dit instituut bepaalde het nitraat- en fosfaatgehalte van de monsters.

De resultaten van een groot aantal monsterpunten in het Binnenveld geven inzicht in de waterkwaliteit. Hierin komt naar voren dat de concentraties nitraat en fosfaat goed tot matig zijn ten opzichte van de normen voor een goede waterkwaliteit. Een verklaring hiervoor is wellicht dat het water deels van de natuurgebieden op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt. Onderweg naar het Valleikanaal komt er weinig nitraat en fosfaat bij vanuit de landbouwpercelen. En ook het water uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Bennekom blijkt relatief schoon.

Uitsnede watermonster kaart

Het valt op dat er weinig waterplanten te vinden zijn op de monsterpunten. Dit sluit aan bij het beeld in heel Nederland. Wat je niet direct zou verwachten is dat de waterkwaliteit in het natuurgebied Binnenveldse Hooilanden gemiddeld matig scoort. De oorzaak hiervoor is dat stilstaand veenwater in het algemeen van een matige kwaliteit is. Ook andere veennatuurgebieden hebben gemiddeld een matige waterkwaliteit. Op plekken waar het wat meer stroomt is het water erg voedselarm: dit beperkt de groei van waterplanten. En deels is het gebied nog in ontwikkeling en wordt er nog dus in de loop van de komende jaren meer plantengroei verwacht.

Ook het Waterschap Vallei en Veluwe doet waterkwaliteitsmetingen in het Binnenveld. Voor de Kaderrichtlijn Water wordt alleen naar het water in het Valleikanaal gekeken. Uit de metingen blijkt dat het Valleikanaal aan de normen voldoet.

De les die uit de resultaten van “Vang de Watermonsters” is dat er goede kansen liggen voor meer plantengroei in en langs de sloten. Door een ander beheer is het mogelijk om meer plantengroei in het water te krijgen en meer bloeiende slootkanten. Daarmee wordt een mooie basis gelegd voor een stevige groenblauwe natuurstructuur in het Binnenveld. Goed voor de natuur, en mooi om langs te fietsen en te wandelen voor de recreant.

Tekst: Rob Janmaat
Foto: RAVON, Stichting Natuur en Milieu

Recent nieuws