2021 4 Kaartje Utrechts Binnenveld SBB

Ook natuurherstel in het Utrechtse deel van het Binnenveld

In het Utrechtse deel van het Binnenveld werkt Staatsbosbeheer aan natuurherstel in drie deelgebieden: De Hellen, Fortuinzicht en  Achterbergsche Hooilanden. Dit gebeurt in het kader van Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland. De werkzaamheden bestaan uit plaggen, boomopslag verwijderen, waterhuishouding aanpassen, en beheerpaden en opslaglocaties aanleggen.

Voor elk van de drie deelgebieden betekent dit het volgende:
De Hellen
In de Hel en de Blauwe Hel richt het herstel zich op behoud van de bijzondere mos- en graslanden en moerassen. Dat gebeurt door aanpassing van de waterhuishouding met uitsluiting van agrarisch water en alleen gebruik van goed kwelwater en herstel van mos- en graslanden en moeras.
Fortuinzicht (voorlopige werktitel).
Dit nieuwe gebied zorgt voor het vasthouden van kwelwater en vormt de ecologische verbinding met de Bennekomse Meent en Binnenveldse Hooilanden. Er komt kruiden- en faunarijk grasland met daarin poelen en sloten met natuurvriendelijke oevers.

Achterbergsche Hooilanden
 Dit gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hier komen verschillende typen botanische graslanden. De voedselrijke en veraarde bovenlaag wordt afgeplagd.

De doelen van het natuurherstel in de drie deelgebieden sluiten aan bij de N2000-gebieden.
Samen met de Binnenveldse Hooilanden ontstaat er zo een robuuste zone in het beekdal rondom de Grift.

 

De  ontwikkelingen in het Urechtse Binnenveld zijn te volgens via:
De boswachtersblog van Corien Koreman en het project werk in uitvoering

Kaartjes: Staatsbosbeheer

Recent nieuws