groenegrens1.-lrjpg

Mooie ontwikkeling Groene Grens

Ten noorden van de (toekomstige) Binnenveldse Hooilanden komt het gebied de Groene Grens tot ontwikkeling. Hier zijn een aantal percelen aangekocht en ingericht voor natuur. Dat is in 2012 en 2014 gebeurd. Na de inrichtingswerkzaamheden is er maaisel vanuit de Bennekomse Meent en het Meeuwenkampje opgebracht.

Op een aantal percelen in het zuidelijk deel van de Groene Grens komt de ontwikkeling richting blauwgrasland goed op gang. Rode lijst soorten die in 2016 enorm zijn toegenomen zijn klokjesgentiaan, blonde zegge, moeraskartelblad, stijve ogentroost en vlozegge. Alle zijn dit karakteristieke soorten van het zeldzame blauwgraslandtype.

De ontwikkeling van de vegetatie in het zuidelijk deel is zeer spectaculair te noemen. Met name de  blauwgraslandsoorten breiden zich enorm uit. De bodem en hydrologische omstandigheden lijken optimaal te zijn voor een herstel van dit type grasland. Opvallend is ook dat de vegetatie na vier jaar nog steeds zeer open is en er op grote schaal kalkkorstvorming is opgetreden. In het zuidelijk deel alleen gaat het zeker om
enkele hectares waar kalkkorsten aanwezig zijn. Deze zijn gevormd door het kalkrijke grondwater dat in natte periodes in het maaiveld staat. Dit zijn veelbelovende omstandigheden voor een kalkrijk en soortenrijk type blauwgrasland. De verwachting is dat dit herstel van de vegetatie zich zal voortzetten de komende jaren.

In 2016 zijn in totaal 14 nieuwe bijzondere soorten aangetroffen ten opzichte van 2015.Opvallende nieuwkomers zijn draadzegge, kleine valeriaan, parnassia, stomp fonteinkruid, rietorchis en veenpluis.

Recent nieuws