Vogelvlucht Binnenveld

Gebiedsvisie ‘Binnenveld 2040’

Deze weken was het gebiedsproces Binnenveld weer vaak in het nieuws ( NRC 5 juni, Regionale Bladen). Te lezen valt dat het een taai proces is, met veel belangen en lastige keuzes. Ondanks het trage tempo en de frustraties dat er – ondanks alle tijd en energie – tot heden nog weinig concreets is bereikt, blijven we actief en positief participeren in dit proces. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat we alleen door samenwerking en goede afspraken met alle betrokkenen kunnen komen tot een toekomstbestendig Binnenveld. Hierbij hebben we naast zowel natuur als landbouw, ook oog hebben voor andere opgaven.

Om een beeld te schetsen hoe het Binnenveld er over pakweg 15 jaar uit zou kunnen zien hebben wij vanuit Mooi Binnenveld het initiatief genomen om een Binnenveldvisie 2040 op te stellen. Dat hebben we gedaan door input op te halen bij een groep externe deskundigen en bij de klankbordgroep Natuur&Milieu. Hierin zitten de groene organisaties uit Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen.

Bebouwing aan de rand

In de Binnenveldvisie schetsen wij, terugkijkend vanuit 2040, op hoofdlijnen de ontwikkeling van het Binnenveld zoals wij die voor ogen hebben. We hebben daarbij gekozen voor een realistisch beeld met een aantal groene ideeën. Dus niet zozeer voor een donkergroen droombeeld.  Wat ons betreft wordt dit beeld, aangevuld met de (goede) ideeën van andere gebiedspartners een leidraad voor de verdere ontwikkeling. Wij roepen onze leden, maar ook breder op dit beeld te omarmen en uit te dragen. We benaderen betrokken overheden en gebiedspartners om dit beeld aan te vullen en te reageren. Op die manier kunnen we komen tot een gezamenlijk gedragen duurzame en haalbare toekomstvisie.

De komende maanden blijven we met gebiedspartijen in gesprek over het gebiedsproces en te nemen acties. We houden jullie op de hoogte. We zijn voornemens om direct na de zomer een bredere publieksbijeenkomst te plannen over de toekomst van het Binnenveld.

Tekst en kaartjes: Werkgroep Gebiedsproces van Mooi Binnenveld

Recent nieuws