????????????????

Enthousiaste goedkeuring van het Inrichtingsplan Binnenlandse Hooilanden

Begin april heeft de Stuurgroep van Binnenlandse Hooilanden unaniem het definitieve inrichtingsplan voor Binnenlandse Hooilanden goedgekeurd. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van alle direct betrokkenen bij het project. Dat zijn de provincie Gelderland, het Waterschap, de gemeentes Ede en Wageningen, Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenlandse Hooilanden en uiteraard ook Stichting Mooi Binnenveld. Het Waterschap Vallei en Veluwe coördineert de stuurgroep. Bij de vaststelling van het plan werd de St. Mooi Binnenveld vertegenwoordigd door voorzitter Kees Ruiter (midden op de foto). De goedkeuring van het inrichtingsplan is een belangrijke stap vooruit in de realisatie van het project.

Binnen het goedgekeurde inrichtingsplan zijn er drie thema’s waar specifieke aandacht aan wordt besteed:

Water

Voor goede natuurontwikkeling is het nodig dat het gebied vernat wordt en dat betekent dat er grond moet worden afgegraven. Met boeren buiten het gebied Binnenlandse Hooilanden worden momenteel afspraken gemaakt om de vrijgekomen grond te gebruiken voor ophoging van hun percelen. Dat is gunstig voor hen, en gunstig voor het project omdat zo de grondbalans van het project in evenwicht is, wat erg kostenbesparend is.

Natuur

In het inrichtingsplan zijn de natuurdoelen voor de verschillende percelen vastgelegd. Er is nog wel enige speelruimte bij de uitwerking ervan om nog een paar wensen vanuit Stichting Mooi Binnenveld op te pakken.

Recreatie

Het gebied moet voldoende toegankelijk worden voor direct omwonenden en mensen uit de omgeving. Alleen zo houden we voldoende draagvlak onder de bevolking. De succesvolle crowdfund actie van Mooi Binnenveld laat gelukkig zien dat het draagvlak al goed aanwezig is.

 

Tijdens de vergadering waarin het  definitieve inrichtingsplan is vastgesteld was er bij iedereen unaniem groot enthousiasme. Elders is zo’n definitief inrichtingsplan vaak een moeizaam compromis. De visie van de overheid is nogal eens leidend  en de participanten gaan, na de nodige inspraakrondes,  regelmatig vreugdeloos  akkoord met het uiteindelijke plan. Zo niet bij Binnenlandse Hooilanden. Alle aanwezigen ondertekenden het plan vol overtuiging en optimisme. Niemand die het gevoel had dat het een compromis was. De vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer noemde de Binnenlandse Hooilanden een heel bijzondere zaak, iets waar alle betrokkenen trots op kunnen zijn en dat zeker als voorbeeld kan dienen voor anderen.

Nu het inrichtingsplan is goedgekeurd kan de planning worden vastgesteld. In het najaar van 2018 zal het uitvoerende werk beginnen en de verwachting is dat de inrichting van het gebied  in het voorjaar van 2020 gereed is.

 

 

Recent nieuws