Klokjesgentiaan c Gert Kaasschieter

De vegetatie in het Binnenveld in ontwikkeling

De vegetatie in het gebied van Mooi Binnenveld is volop in ontwikkeling. De planteninventarisatie van 2023 is door dezelfde groep karteerders met dezelfde methodiek uitgevoerd als in 2021. Er is ook gewerkt met dezelfde lijst te karteren soorten als in 2021. Door vergelijking van beide inventarisatieronden is goed te zien hoe de vegetatie zich ontwikkelt.

De invloed van het opbrengen van maaisel in 2019 is duidelijk te herkennen in de verspreiding van de karteersoorten. In gebieden zonder maaisel veel minder karteersoorten voor, maar wel Kruipende moerasweegbree en Vlottende bies. Dit zijn soorten van voedselarme, enigszins gebufferde niet te zure wateren. De in juli 2023 laag gelegen en drooggevallen delen waren begroeid met een pioniervegetatie van stikstof minnende 1-jarige soorten als Europese hanenpoot en Tandzaad-soorten.

Moeraskartelblad

De meeste karteersoorten zijn aangetroffen in de omgeving van het plankier. Hier is in 2019 maaisel uit De Hellen en de Bennekomse Meent opgebracht. Soorten die hier groeien zijn naast alle orchideeën, o.a. Gewone dotterbloem, Moeraskartelblad, Geelgroene zegge, Sterzegge, Pluimzegge en Knoopkruid. Ook in 2021 aanwezige soorten hebben zich verder verspreid zoals: Klokjesgentiaan, Blauwe knoop, Knoopkruid, Gewone brunel, Waterkruiskruid, Blauwe zegge, Grote ratelaar, Veldrus, Stijve ogentroost, Ruw walstro, Schildereprijs, en ook het nog steeds schaarse Melkviooltje.

Veel van deze nu plaatselijk talrijk aanwezige soorten zullen zich uit de met het maaisel opgebrachte zaden hebben ontwikkeld. Kortlevende soorten als Waterkruiskruid, Grote ratelaar en Stijve ogentroost moeten zich nu ook uit “lokaal geproduceerde” zaden vermeerderd hebben. Enkele soorten zijn in 2023 voor het eerst aangetroffen: Vleeskleurige orchis, Moeraswespenorchis, Geelhartje en Kleine valeriaan. Sommige soorten van natte of moerassige standplaatsen zijn er niet of minder zoals: Pijptorkruid, Zeegroene muur, Moerasbasterdwederik, Groot blaasjeskruid, Moerasviooltje en Poelruit. Moerasspirea komt nog wel geregeld voor, maar minder dan in 2021. Veldrus en Pijpenstrootje zijn in verspreiding en abundantie toegenomen.

Zie hier het volledige rapport

Foto’s: Gert Kaasschieter (Klokjesgentiaan boven)
Tekst: Auteurs’ tekst bewerkt

Recent nieuws