Utrechtse Hooilanden

Aanvang herstel en inrichting Utrechtse Hooilanden

Staatsbosbeheer is op 12 oktober begonnen met herstelmaatregelen en inrichting van de natuurgebieden in het Utrechtse deel van het Binnenveld.

Uitvoering van de herstelmaatregelen is nodig om de soortenrijkdom aan planten en dieren in stand te houden en verder te ontwikkelen. Daarvoor is een ruim en aaneengesloten gebied van natte en botanische hooilanden nodig. De werkzaamheden maken deel uit van de landelijke aanpak in het kader van Natura 2000 en de realisatie van het Natuur Network Nederland (NNN) in de provincie Utrecht.

De werkzaamheden vinden plaats in drie deelgebieden: De Hellen, Fortuinzicht en de Achterbergse Hooilanden. De eerste fase gaat dit najaar van start in de Achterbergse Hooilanden. De percelen worden geschikt gemaakt voor verschillende soorten botanische graslanden, waarbij de voedselrijke bovenlaag wordt afgeplagd. Een groot deel van de vrijgekomen schone grond zal hij agrariërs in de directe omgeving verwerkt worden. Ook wordt de waterhuishouding aangepast, zodat het kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug langer wordt vastgehouden in het natuurgebied. Hiermee kan verdroging en verzuring worden tegengegaan. Samen met de Bennekomse Meent en de Binnenveldse Hooilanden in de Provincie Gelderland ontstaat hier een aaneengesloten natuurgebied in het beekdal rondom de Grift.

Naar verwachting starten de werkzaamheden dus rond half oktober. Het werk gaat door tot het broedseizoen 2023, waarna in het najaar van 2023 de tweede fase start in de Achterbergse Hooilanden. Dan volgt ook het werk in de Hellen en Fortuinzicht. In de Hellen zal een deel van de struiken en houtopslag worden verwijderd om het trilveen te herstellen. Dit wordt mogelijk deze winter (2022-2023) uitgevoerd als de terreinomstandigheden dit toelaten. Mocht dit niet lukken dan stelt SBB deze werkzaamheden uit naar de winter van 2023-2024. De provincie Utrecht is financier en opdrachtgever voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Aannemer Wetering uit Heesch voert de werkzaamheden uit. Voor meer informatie:
https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/binnenveld-natuurherstel

Zie ook een eerder MB bericht over de Utrechtse Hooilanden

Tekst: Maarten van der Valk, Projectleider Utrechtse Binnenveld
Foto’s: Hans Geurtsen en Staatsbosbeheer

Recent nieuws