verbrede afvoersloot-lr

Gestart met afplaggen

Langzaamaan zijn er meer contouren van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden zichtbaar. De aannemer is vooral aan het werk met het aanpassen van de waterhuishouding. Ook wordt er op een aantal percelen al afgeplagd.

Waterhuishouding

Voor de waterhuishouding worden er nu nieuwe sloten gegraven. Deze sloten moeten er voor zorgen dat het water uit Benekom en omgeving kan worden afgevoerd naar de Grift. Deze afvoersloten worden verplaatst omdat ze nu dwars door toekomstig trilveen en blauwgrasland lopen. Ze worden verplaatst naar percelen die minder geschikt zijn voor deze kwetsbare natuurtypen.

Op een enkele plek is een sloot extra verbreed om meer plek te bieden voor de grote modderkruiper (zie foto boven artikel). Hiervoor is ook een klein ondiep bassin aangelegd.

 

Nieuwe kleine afvoersloot

Afplaggen

Op enkele percelen is gestart met het afplaggen van de fosfaatrijke bovengrond. Wekelijks kijkt een groep deskundigen mee of dat op een goede manier gebeurt. Veel van deze afgegraven grond wordt gebruikt om landbouwpercelen in directe omgeving te verhogen. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat deze percelen niet extra nat worden door de nieuwe situatie met het naastgelegen natuurgebied.

De werkzaamheden vinden nu vooral aan de noordzijde van het gebied plaats, om verstoring van weidevogels aan de zuidzijde te minimaliseren en om te zorgen dat de poelkikker vanuit percelen die nog afgeplagd moeten worden naar nabijgelegen sloten trekken.

Afplaggen van percelen

.

Opgebrachte grond op agrarisch perceel

 

Recent nieuws