Roodborsttapuit vrouwtje c Paul Hulshof

Broedvogel monitoring in 2023

In 2023 stelden we in de zuidelijke Binnenveldse Hooilanden, in de gebieden van Mooi Binnenveld en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, in totaal 359 territoria van 52 verschillende vogelsoorten vast. We maakten gebruik van de BMP-A methodiek van Sovon, waarbij we alle waargenomen vogels met een code invoerden in Avimap, tijdens de rondes op de mobiele telefoon of tablet.
Het aantal territoria In eerdere jaren bedroeg resp. 371 (2022), 424 (2021) en 381 (2020). Het aantal soorten broedvogels bedroeg 56, respectievelijk 57 en 52. De verschuivingen binnen de diverse ecologische groepen waren beperkt.
De weidevogels namen in aantal af, maar sommige soorten bleven stabiel of namen juist toe. De aantallen territoria van watervogels namen toe.  Drie algemene soorten veroorzaakten dit: wilde eend, grauwe gans en waterhoen. De rietvogels namen toe dankzij rietzanger, Cetti’s zanger en watersnip. Van de struweelvogels nam het aantal territoria af, mede door de bosrietzanger. De bos- en bosrandvogels daalden ook nu weer, de trend vanaf 2020 voortzettend. De pioniervogels verdwenen zoals verwacht. Ten opzichte van het voorafgaande jaar verschenen vijf nieuwe broedvogels nl. buizerd, spotvogel, ijsvogel, Cetti’s zanger en porseleinhoen. De laatste twee stelden we nooit eerder vast in het gebied. Een negental soorten had in 2023 ten opzichte van 2022 geen territorium meer in het gebied. Dit waren de bergeend, ekster, sprinkhaanzanger, heggenmus, groenling, roodborst, boomkruiper, witte kwikstaart en kleine plevier.

Naast het perspectief door de optredende groei van het natuurgebied in het Binnenveld als geheel, merkten we het volgende op voor de zuidelijke Binnenveldse Hooilanden. Het is te verwachten dat de verdere ontwikkeling van het terrein leidt tot meer en blijvende plas-dras situaties, toename van het areaal aan ouder riet en van de ruigtevegetatie. Hiermee gepaard gaande zal de insectenrijkdom naar verwachting eveneens toenemen. We hopen als nieuwe broedvogels zoals het kleinst waterhoen, de roerdomp, de bruine kiekendief en wellicht de kemphaan. Ook een territorium van de steltkluut is  mogelijk. De hoop die we in het rapport over 2022 uitspraken, namelijk de komst van territoria van het porseleinhoen, is in 2023 vervuld. Zie volledig rapport

Tekst: Gert van der Meer
Foto’s: Paul Hulshof (Roodborsttapuit, vrouwtje), Peter Pfeifer (Gele kwikstaart)

Recent nieuws