Inrichtingsschets

Door de drie samenwerkende partijen is in opdracht van de provincie Gelderland een inrichtingsschets gemaakt waarvan de details te vinden zijn op: http://binnenveldsehooilanden.nl/ .

In het kort ziet dit plan er als volgt uit. De provincie, Staatsbosbeheer, ANV Het Binnenveld en Stichting Mooi Binnenveld willen in dit gebied zo snel mogelijk de gewenste topnatuur te krijgen. Een belangrijke maatregel daarvoor is afgraven van de voedselrijke bovengrond. Daardoor wordt de grond armer (schraler), maar ook natter, omdat er meer kwel aan het oppervlak komt. Juist op dit soort schrale, natte gronden kunnen bijzondere en zeldzame planten gaan groeien.

Naast afgraven zijn nog meer maatregelen nodig om hoge waterstanden te krijgen, zoals dempen van sloten en greppels, en een ander peilbeheer. Belangrijk is ook om de kwel zo lang mogelijk vast te houden. Maar het overschot aan water moet het gebied wel uit kunnen. Dat kan via de Kromme Eem, die via een vistrap uitstroomt in de Grift.

De veranderde waterhuishouding heeftnauwelijks invloed op de omliggende agrarische percelen. Om eventuele, geringe (nat)schade te voorkomen kunnen er maatregelen worden getroffen, zoals percelen ophogen met (vrijkomende) grond.