Inrichtingsschets

topnatuur

Door de drie samenwerkende partijen werd in opdracht van de Provincie Gelderland een inrichtingsschets gemaakt, die inmiddels grotendeels is uitgevoerd. De details zijn te vinden op: http://binnenveldsehooilanden.nl/ .

In het kort ziet dit plan er als volgt uit. De Provincie, Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld willen in dit gebied zo snel mogelijk de gewenste topnatuur krijgen. Een belangrijke maatregel daarvoor was het afgraven van de voedselrijke bovengrond. Daardoor wordt de grond armer (schraler), maar ook natter, omdat er meer kwel aan het oppervlak komt. Juist op dit soort schrale, natte gronden kunnen bijzondere en zeldzame planten gaan groeien.
Naast afgraven waren nog meer maatregelen nodig om hoge waterstanden te krijgen, zoals dempen van sloten en greppels, en een ander peilbeheer. Hoewel het belangrijk is om de kwel zo lang mogelijk vast te houden, moet het overschot aan water het gebied wel uit kunnen. Dat kan via de Kromme Eem, die via een vistrap uitstroomt in De Grift.
De veranderde waterhuishouding heeft nauwelijks invloed op de omliggende agrarische percelen. Om eventuele, geringe (nat)schade te voorkomen werden er maatregelen getroffen, zoals het ophogen van percelen met de (vrijkomende) grond, alsmede een apart drainagesysteem naar De Grift.