Beheer

Frank Berendse, Philip Scheepers, Meeuwenkampje

Het beheer van de Binnenveldse Hooilanden is in handen van Staatsbosbeheer (ongeveer 175 ha) en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld met elk ca.  50 ha.

In 2019 en 2020 is er veel werk verzet door het Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland om het gebied de gewenste inrichting te geven, conform het opgestelde inrichtingsplan. Belangrijke onderdelen hierin waren het afplaggen van de fosfaatrijke bovenlaag en de aanleg van diverse voorzieningen om een goed watersysteem te krijgen, waaronder aanleg van de (nieuwe) Kromme Eem. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft zorg gedragen voor de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden. Deze zijn eind 2020 nagenoeg afgerond.

Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld werken met een gezamenlijk beheerplan. Bij de uitvoering van het beheer wordt ook samengewerkt, zo wordt een deel van het maaiwerk in het terrein van Mooi Binnenveld door de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden uitgevoerd. In het plan wordt beschreven welke natuurdoelen we nastreven en hoe we denken die te bereiken. Daarnaast beschrijven we in het plan wat we doen op het gebied van recreatie, handhaving, monitoring, educatie en communicatie.

Voor de monitoring is voor de terreinen van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld nog een apart monitoringplan geschreven. Staatsbosbeheer voert eveneens monitoring uit; volgens hun eigen methoden. Ook op dit vlak wordt er overigens nauw samengewerkt.

Voor het beheer wordt door Mooi Binnenveld ook een beroep gedaan op de lokale bevolking. Zo hebben vrijwilligers in 2019 en 2020 geholpen met het verspreiden van maaisel over het nieuwe natuurgebied en met het uittrekken van zaailingen van populieren en wilgen. Mooi werk en zo wordt tevens de betrokkenheid van de lokale bevolking bij dit natuurgebied vergroot.