binnenveld_kerstgroet2-002

Gebiedsproces Binnenveld in 2022 van start

Afgelopen zomer is op initiatief van betrokken overheden (provincies, gemeenten en waterschap) gestart met een verkenning voor een zogenaamd integraal gebiedsproces voor het Binnenveld. Dit betrof met name een nadere analyse van het gebied en het ophalen van beelden en wensen van de verschillende betrokken partijen (overheden én omgevingspartijen). Ook Mooi Binnenveld heeft hier input voor geleverd. Deze verkenning gaat begin 2022 een vervolg krijgen met de feitelijke uitvoering van een gebiedsproces.

Watermolen Werftweg

Er komen veel verschillende (ruimtelijke) opgaven op het Binnenveld af waardoor de druk op het gebied toeneemt. Dominante opgaven voor het gebied zijn: stikstofreductie en natuurherstel, verstedelijking en recreatie en de transitie van de landbouw. Daarnaast zijn er tal van andere opgaven, zoals energie, klimaat, (sociale) veiligheid die de druk nog weer vergroten.

Zowel vanuit overheden, inwoners uit het gebied en (andere) belanghebbenden is er behoefte aan overzicht en integraliteit tussen de verschillende opgaven. Om het Binnenveld vitaal te houden is samenhang nodig tussen te nemen maatregelen en gewenste ontwikkelingen. Dit vraagt om afstemming tussen overheden, maatschappelijke organisaties en mensen die wonen, werken en verblijven in het gebied.

Het Wing projectteam van het gebiedsproces organiseert bijeenkomsten om te infomeren over de ontwikkeling van het Binnenveld, en inzichten en vragen van betrokkenen te horen!  Meer informatie vindt U op de bijbehorende website www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl

De looptijd van het gebiedsproces is geraamd op ca 2 jaar. Hier wordt een organisatie voor opgezet en er gaan een aantal “experimenteerprojecten” lopen. Mooi Binnenveld is hierbij één van de partners. Wij zien dit traject als een uitgelezen kans om de ecologische structuren in het Binnenveld verder te versterken en te blijven werken aan natuurkwaliteit en -ontwikkeling, in harmonie met de omgeving.

Tekst: Willem Hendriks en Rob Janmaat (Mooi Binnenveld) en Els Wouda (Wing)

Foto’s: Wing (boven) en Willem Heemskerk

 

Recent nieuws