Kleine Plevier a 2020 Hooilanden Tarsy Lössbroek.

Eerste broedvogelinventarisatie van de Binnenveldse Hooilanden

Dit artikel verscheen eerder in het blad van de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. ‘De Pennevluchten’ jaargang 38 (2020) nummer 3. 

Eerste Broedvogelinventarisatie van de  nieuwe Binnenveldse Hooilanden
Linus van der Plas
De KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o.  is (mede-)”eigenaar” van twee keer 1000 m2 van de Binnenveldse Hooilanden.
In dit artikel, eerder verschenen in het blad van de Vogelwerkgroep Wageningen, ) worden de eerste resultaten van de inventarisatie van broedvogels De Pennevluchten jaargang 38 (20200( nummer 3

Uiteraard wil deze werkgroep graag weten welke vogelsoorten profiteren van deze aankoop. Daarom is in dit eerste jaar direct begonnen met de inventarisatie van de broedvogels in de Binnenveldse Hooilanden, ook al waren alle werkzaamheden aan het begin van dit jaar nog niet helemaal afgerond.

Bij deze inventarisatie werken 3 groepen samen: onze KNNV-Vogelwerkgroep-Wageningen e.o., de IVN-Vogelwerkgroep-Ede en de Weidevogelwerkgroep-Binnenveld-Oost (WBO). Om een zo goed mogelijk overzicht van de broedvogels te krijgen wordt door de eerste twee groepen gezamenlijk een standaard SOVON-BMP-A-inventarisatie uitgevoerd. Het WBO richt zich specifiek op de (nesten van de) weidevogels. Na de uitwerking van alle waarnemingen, zullen de resultaten van deze twee methoden worden samengevoegd.

De complete 170 hectare van de Binnenveldse Hooilanden zijn onderzocht: dus niet alleen de 50 ha van Mooi Binnenveld, maar ook de delen van Staatsbosbeheer en van de Boerencoöperatie.

Een uitgebreide bespreking van de resultaten (de aantallen soorten en territoria, een vergelijking met de situatie van vòòr de ‘natuurontwikkeling’ en een vooruitblik) volgt later.

Grutto
Foto: Rick Nagtegaal

Hier alvast een paar resultaten, die opvielen:

  • Meer dan 50 soorten vogels hebben in 2020 in de Binnenveldse Hooilanden een territorium bezet.
  • De kievit was de meest algemene weidevogel, maar daarnaast werden niet alleen wulpen, grutto’s en tureluurs vastgesteld, maar ook scholeksters en zelfs enkele watersnippen
  • Passend bij de combinatie van plasdras en pioniervegetatie hebben er rond de 10 paar kleine plevieren gebroed
  • Opvallend was het grote aantal kwartels in 2020; verschillende keren werden 10-15 roepende exemplaren gehoord; ook enkele patrijzen hadden de Hooilanden al gevonden.
  • De zangvogels onder de weidevogels waren goed vertegenwoordigd: meer dan 40 graspiepers en meer dan 20 gele kwikstaarten, naast enkele veldleeuweriken
  • Overal in het terrein staan rietzomen of rietclusters, zowel langs de Grift en de sloten, als op/bij de voormalige watergangen. Dat leidde in 2020 tot grote aantallen riet-gebonden zangvogels: meer dan 40 kleine karekieten en rietgorzen, daarnaast ook kleinere aantallen rietzangers en bosrietzangers. Leuk waren daarnaast de 5 blauwborsten!
  • Rallen en verwanten waren er (mede door de droogte in het broedseizoen?) nog nauwelijks, hoewel behalve enkele waterrallen ook werd één keer een kwartelkoning
  • Het bosje met daarin enkele poelen (vaak de eendenkooi genoemd) herbergde behalve de gebruikelijke ‘bos- en park-vogels’ (waaronder een spotvogel) ook een paartje buizerds. Samen met de in de top van een hoogspanningsmast broedende zwarte kraaien, waren zij de schrik van alle weidevogels in de buurt: zodra één van hen zich vertoonde, vlogen alle kieviten, tureluurs, kleine plevieren alarmerend achter hen aan…

Fietsers over de Veensteeg en wandelaars over het uitgezette pad langs het Mooi-Binnenveld-deel, noemden vaak de putters die ze overal zagen (en die ook in de Hooilanden als broedvogel voorkomen) en in het voorjaar ook de opvallende groepjes tapuiten (die hier niet broeden).

Want uiteraard zijn het niet alleen de broedvogels, waarvoor de Binnenveldse Hooilanden aantrekkelijk zijn: zo werden ook pleisterende kemphanen gemeld (die hier lang geleden ook broedden!) en zagen we begin april een laag voorbijvliegende rode wouw, die door 2 wulpen werd achtervolgd tot hij het gebied had verlaten….

Kortom zelfs in dit eerste ‘opstartjaar’ is de Binnenveldse Hooilanden al een veelbelovend gebied!

  1. Of er ook al vogels hebben gebroed in “onze” twee stukken van 1000 m2 (certificaten 95 en 235 zie afbeelding volgende pagina) is de vraag: daarvoor verwijs ik naar de uitgebreidere bespreking van de resultaten in een volgend nummer van de Pennevluchten.

Noot Mooi Binnenveld: Deze resultaten zullen vervolgens ook worden gepubliceerd op de website van Mooi Binnenveld.

Foto Kleine Plevier: Tarsy Lőssbroek (2020)

 

Recent nieuws