Grote oranje bekerzwam

Mooie paddenstoelen geïnventariseerd in ’t Binnenveld in 2020

In 2020 is in de Veenkampen een paddenstoeleninventarisatie uitgevoerd. De Veenkampen is in 2019 eigendom geworden van de Coöperatieve Binnenveldse Hooilanden en Vereniging Mooi Binnenveld. De actuele gegevens zijn vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren.

In het terrein zijn vier ecotopen onderscheiden: bosje met een voormalige eendenkooi, de bermen langs de Veensteeg en de Werftweg, grasland en oevers. Per ecotoop is een soortenlijst opgesteld.

In totaal zijn in de Veenkampen 125 soorten paddenstoelen aangetroffen, waaronder tien soorten die op de Rode Lijst staan van bedreigde en kwetsbare paddenstoelen in Nederland. Vrijwel alle soorten zijn algemeen tot zeer algemeen in Nederland. Slechts één soort viel in de categorie zeldzaam. Het aantal soorten is hoog, gezien het open karakter van het gebied. Het bosje met eendenkooi en de bermen maken slechts een klein onderdeel uit van de totale oppervlakte maar waren voor paddenstoelen het meest van belang. De graslanden leverden met achttien soorten een kleine bijdrage. In dit ecotoop is geen enkele soort waargenomen die op de Rode Lijst staat. Het betrof allemaal soorten van voedselrijke graslanden. Soorten van schrale graslanden, zoals Mosklokjes (Galerina) en Satijnzwammen (Entoloma) ontbraken. 

Populierleemhoed
Populierleemhoed

De paddenstoelen zijn ook ingedeeld naar hun functie. De saprotrofen op hout en de strooiselverteerders vormden het merendeel. In de berm van de Veensteeg werden veel mycorrhiza’s gevonden die gebonden zijn aan Populier. Deze soorten (bv de Populierleemhoed) zijn nu grotendeels verdwenen door het kappen van de oude bomen. In de graslanden overheersten de strooiselverteerders bv Grote Oranje Bekerzwam (zie foto boven).

Aan het eind van het rapport zijn voor de vier ecotopen ook aanbevelingen voor het beheer gegeven.

Tekst en foto’s:  Eric Minke

Recent nieuws