thomas-breed

Interview met Thomas Kroon, coördinator beheer Groene Grens

Thomas Kroon is sinds juni 2018 in dienst bij de Stichting Mooi Binnenveld. Hij coördineert het beheer van het natuurontwikkelingsgebied de Groene Grens.  In dit interview vertelt hij iets over zichzelf en wat zijn werk precies inhoudt. De ervaringen van Thomas zullen straks zeker helpen om ook de Binnenveldse Hooilanden goed te beheren.

“Ik kom uit een boerenfamilie in de Haarlemmermeer, waar mijn ouders een biologisch akkerbouwbedrijf hadden. Op dit bedrijf was ook zeker aandacht voor natuur. Zo lagen er bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden langs percelen en hing er een nestkast voor torenvalken aan een schuur op het erf. De interesse voor ecologie en natuur bracht mij in 2002 naar Wageningen om Bos- en Natuurbeheer te gaan studeren. Na mijn afstuderen heb ik enkele jaren gewerkt bij verschillende adviesbureaus als adviseur ecologie en natuurwetgeving.

Wekelijks in het gebied

Tegenwoordig werk ik vier dagen per week bij FLORON in Nijmegen waar ik onder andere veldinventarisaties doe, bijvoorbeeld in opdracht van waterschappen. Gemiddeld vier tot zes uur per week werk ik voor  Mooi Binnenveld als coördinator beheer van de Groene Grens. Dat betekent concreet dat ik ervoor moet zorgen dat het door betrokken partijen afgesproken beheer van de Groene Grens en de daarbij behorende maatregelen goed uitgevoerd wordt. Onderdeel hiervan is het aansturen en begeleiden van de gecontracteerde aannemers. Ik voel me eigenlijk als de ogen en oren van de betrokken organisaties in het veld. Om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat ik het gebied goed ken, want hoe anders kan ik de natuurontwikkeling goed sturen? En dus loop ik vrijwel wekelijks door het gebied, observeer dan hoe de natuur er voor staat en of afgesproken maatregelen, zoals bijvoorbeeld maaien, al moeten worden uitgevoerd of dat er beter nog gewacht kan worden, totdat bepaalde zeldzame (rode lijst) planten uitgebloeid zijn en zaad hebben gevormd.

Draagvlak

Elk jaar vindt er een natuurinventarisatie plaats (door de organisatie Natuurbalans) en wordt geanalyseerd hoe de natuur zich ontwikkelt, of dat in de goede richting is en of er aanpassingen in het beheer nodig zijn. Een keer in de twee maanden is er beheeroverleg met de gemeente Veenendaal, gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en  Mooi Binnenveld. Namens Mooi Binnenveld zijn Rob Janmaat en ik hierbij aanwezig.

Het is de combinatie van de ecologische processen en natuurwaarden van het gebied, samen met de praktische uitvoering van de beheermaatregelen, wat dit werk voor mij zo boeiend maakt. Ik besteed veel aandacht aan het behouden en verder uitbreiden van een goed draagvlak voor het project bij omwonenden en vrijwilligers, bijvoorbeeld via het organiseren van gezamenlijke werkdagen. Ook praat ik, als ik in de Groene Grens ben, regelmatig met recreanten om iets te vertellen over het gebied en te horen hoe zij het gebied beleven. Deze gesprekken leveren soms waardevolle informatie op voor het dagelijkse beheer.

Mijn ervaringen met het beheer van de Groene Grens zullen straks vast van nut zijn voor een goed beheer van de Binnenveldse Hooilanden.”

Recent nieuws