IMG-20210928-WA0005

Grote modderkruiper voelt zich thuis in de Kromme Eem

De Grote modderkruiper was voor de inrichting van de Binnenveldse hooilanden al op deze plek aanwezig in de weidesloten. De nieuw gegraven Kromme Eem is vanuit de gehandhaafde sloten gekoloniseerd. De speciaal aangelegde zones met ondiep water blijken dus een heel geschikt voortplantingsbiotoop.

Johan Zwanenburg in actie

Johan Zwanenburg (Ecologica) voert dit jaar in de opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe een inventarisatie uit van de watergangen ten behoeve van het beheer en onderhoud. De inventarisatie is specifiek gericht op het onderhoudswerk dat het Waterschap uitvoert waarbij rekening gehouden dient te worden met de aanwezigheid van beschermde soorten.

Het is erg leuk om te vermelden dat Johan afgelopen dinsdag 28 september in de Kromme Eem  21 Grote modderkruipers heeft gevangen. Het waren jonge vissen die (zeer waarschijnlijk) dit jaar zijn geboren. Eén was duidelijk groter en zal van vorig jaar zijn geweest.

Deze langgerekte spoelvormige vis kan circa 30 centimeter lang worden en verblijft graag, hoe kan het ook anders, in de modder of in dichte watervegetatie. Op de website van RAVON en BIJ12 is meer informatie over deze soort te vinden.

Deze vis is opgenomen in de lijst van te beschermen soorten in de Europese Habitatrichtlijn en is voor het Natura2000-gebied Binnenveld aangewezen als doelsoort. Dat betekent dat het streven is om de zogenaamde Staat van Instandhouding (SvI) van deze soort hier te verbeteren. Op dit moment is deze SvI van de Grote modderkruiper ‘zeer ongunstig’ (zie vogel- en habitatrichtlijnrapportage).

Het zou mooi als de Binnenveldse Hooilanden een bijdrage kan leveren aan de bescherming van deze vissoort. De waarneming van Johan wijst erop dat deze vis zich in de Kromme Eem al thuis voelt.

 

Tekst: Fons Koomen (Mooi Binnenveld) en Johan Zwanenburg (Ecologica)

Foto’s: Fons Koomen

Recent nieuws