Nieuwsbrief Mooi Binnenveld - 3 juli 2024

Beste Binnenvelders,

Op 2 juli is het nieuwe kabinet onder leiding van de heer Schoof beëdigd. In de aanloop daar naar toe hebben de deelnemende partijen geen blijk gegeven van grote waardering voor zaken als natuur en landschap. Dat is natuurlijk best zorgwekkend. In hoeverre dat zal gaan doorwerken in het Binnenveld is moeilijk te voorspellen, maar gelukkig zijn er in de regio bij zowel overheden als ook de diverse gebiedspartijen en bewoners meer dan genoeg mensen die dit belang wel zien en hier ook aan werken. Ik hoop en vertrouw erop dat we die lijn kunnen vasthouden in het gebiedsproces en blijven werken aan een (nog) mooier Binnenveld met een duurzame toekomst. In dat verband wijs ik graag nog een keer op onze visie “Binnenveld 2040’ .
Maar goed, alles gaat een keer voorbij; zo zit ook de lente er al weer op (voor zover je dit een lente mocht noemen). Ondanks de vele regen hebben we wel weer enorm kunnen genieten van de ontwikkelingen in ons gebied. Met name de groei en bloei van de vele orchideeën is spectaculair te noemen. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben we een heel goed en veelzijdig excursieprogramma kunnen draaien en hebben we in de afgelopen weken ook weer een groot aantal schoolklassen kennis kunnen laten maken met de natuur in het gebied. Toch echt wel iets om trots op te zijn als organisatie.
Met de zomer in aantocht staat ook het maaiseizoen weer voor de deur. Onze beheerder Thomas Kroon is aan het experimenteren met kleinschalig maaiwerk (zie ook onder) en uiteraard worden er in deze periode ook weer de kades, de grote terreindelen etc. gemaaid. Het maaien in het gebied, en de verschillen tussen de diverse gebiedseigenaren roept nog wel eens vragen op. We hebben een artikel gemaakt over het maaiwerk wat eerdaags op onze website wordt geplaatst; houdt de site dus in de gaten.
Naast de eerder genoemde onderwerpen in deze nieuwsbrief aandacht voor de activiteitenagenda vanaf 6 juli. Verder natuurlijk de bijzondere waarnemingen, Mooi Binnenveld in het nieuws, de bijzondere excursies, kunst, de lezing over De Moft en de succesvolle natuureducatie voor de basisscholen.

Ik wens iedereen veel leesplezier en vooral een hele mooie zomer toe,
Willem Hendriks, Voorzitter Mooi Binnenveld

Activiteitenagenda: Save the dates

6 juli Boerderijexcursie (zie onder en geef je op)
Vertrek: 13.30 Bij Cafe Onder de Linden, Wageningen
6 juli Vrijwilligersdag. Hooien Mooi Binnenveld (zie onder en geef je op)
Verzamelen: 9.00 Hoek Nieuwesteeg/Veensteeg Wageningen (Knooppunt 13)
13 juli Vrijwilligersdag. Hooien Mooi Binnenveld (zie onder en geef je op)
Verzamelen: 9.00 Hoek Nieuwesteeg/Veensteeg Wageningen (Knooppunt 13)
17 augustus Boompjestrekken\ (check website)
Vanaf 9.00 bij Hoek Nieuwesteeg/Veensteeg Wageningen (Knooppunt 13)
7 september Publieksdag Binnenveldse Hooilanden samen onze beheerpartners,
Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer (check website).
Vanaf 10.00 bij Boerderij de Hooilanden

Bijzondere waarnemingen in het tweede kwartaal

Veel was er weer te zien dit laatste kwartaal. Naast onze vaste bezoekers als grutto's, wulpen en kieviten etc. zijn er elk jaar weer bijzondere doortrekkers, mogelijk blijven die ook eens broeden. Verder werden de porselienhoenders gehoord, evenals de kwartelkoning. Ook kwartels en patrijzen werden veelvuldig gezien. Hierboven een mooie foto van de koekoek met rietgors (© Gert Kaasschieter). Ook in het eendenbosje werden een aantal bijzondere soorten gefotografeerd met de wildcamera, zoals boommarter en das.
De Gelderlander bericht intussen dat de ene na de andere zeldzame vogel wordt gezien in het Binnenveld. Vele vogelkenners komen kijken naar de zeldzame steppekievit, poelruiter, steppekiekendief.

Excursie 6 juli vanuit natuur- en boerenperspectief.

Natuur en landbouw, zijn die nu wel of niet te verenigen? Kunnen partijen elkaar vinden en elkaar versterken of zijn de belangen niet verenigbaar? Het NRC kopte begin juni “Met polderen komen ze er in het Binnenveld niet meer” en Mooi Binnenveld publiceerde zelf haar gebiedsvisie “Binnenveld 2040”. Tijdens deze excursie laten we de praktijk zien waarin zowel natuur als landbouw aan bod komen. We beginnen met een fietstocht langs het projectgebied van de Binnenveldse Hooilanden. Zie hier voor meer informatie.
Zaterdag 6 juli, aanvang 13.30 uur. Binnenveldse Hooilanden, vanuit natuur- en boerenperspectief. Startpunt: Café Onder de Linden (Haagsteeg 16, Wageningen). Fietsen en rondleiding op boerderij de Hooilanden.
Graag aanmelden voor deze excursie op info@mooibinnenveld.nl met vermelding van de datum. Voor Leden van Mooi Binnenveld is de excursie gratis. Niet-leden wordt verzocht om een bijdrage van €5 over te maken op NL46 TRIO 0320 3385 09 tnv Vereniging Mooi Binnenveld.

Help mee hooien in het terrein van Mooi Binnenveld!

Begin juli gaat Mooi Binnenveld een proef doen met kleinschalig maaien. Met behulp van een kleine maaibalk die met de hand wordt bestuurd, een zogenaamde éénasser (zie boven), gaan we kleine stukken in het terrein maaien. Het doel is om hiermee extra te verschralen en zodoende een kwaliteitsimpuls aan de vegetatie te geven. Zo kunnen we bijvoorbeeld stukken met dominantie van pitrus of veldrus aanpakken, wat tot een verbetering van de soortensamenstelling zal leiden.
Dit is wel een arbeidsintensieve klus, aangezien het allemaal handwerk betreft. Het maaiwerk zal door de beheerder van Mooi Binnenveld worden uitgevoerd, maar bij het hooien en afvoeren van het maaisel kunnen we veel hulp gebruiken. Het maaisel gaan we binnen enkele dagen na het maaien bij elkaar harken en vervolgens met behulp van berries (soort draagbrancard) naar de dichtstbijzijnde kade brengen.
Steek je graag een paar uur je handen uit de mouwen, kom ons dan mee helpen hooien! Dat is bovendien een mooie kans om op plekken te komen, waar je normaal gesproken niet mag lopen. En daarnaast help je ons terrein een mooie kwaliteitsimpuls te geven! Mooi Binnenveld zorgt voor gereedschappen (harken, hooivorken en berries) voor circa 25 personen. Neem als het kan je eigen handschoenen mee. Voor koffie, thee, water en wat lekkers wordt gezorgd.
We gaan aan de slag op zaterdag 6 juli en zaterdag 13 juli tussen 9.00 en 12.30. Verzamelen bij knooppunt 13 (Hoek Veensteeg/Nieuwesteeg, Wageningen). Bij slecht weer wordt het geannuleerd en wordt dit op de website gemeld. Mocht je op een ander moment tijd hebben om te helpen in de eerste twee weken van juli, meldt je dan via info@mooibinnenveld.nl onder vermelding van ‘’hooien mooi binnenveld’’. Dan proberen we nog een ander moment te plannen om gezamenlijk aan de slag te gaan. Alle hulp is welkom!

GEBIEDSVISIE ‘BINNENVELD 2040’

Deze weken was het gebiedsproces Binnenveld weer vaak in het nieuws (NRC 5 juni, Regionale Bladen). Te lezen valt dat het een taai proces is, met veel belangen en lastige keuzes. Ondanks het trage tempo en de frustraties dat er – ondanks alle tijd en energie – tot heden nog weinig concreets is bereikt, blijven we actief en positief participeren in dit proces. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat we alleen door samenwerking en goede afspraken met alle betrokkenen kunnen komen tot een toekomstbestendig Binnenveld. Hierbij hebben we naast zowel natuur als landbouw, ook oog hebben voor andere opgaven.
Om een beeld te schetsen hoe het Binnenveld er over pakweg 15 jaar uit zou kunnen zien hebben wij vanuit Mooi Binnenveld het initiatief genomen om een Binnenveldvisie 2040 op te stellen. Dat hebben we gedaan door input op te halen bij een groep externe deskundigen en bij de klankbordgroep Natuur&Milieu. Hierin zitten de groene organisaties uit Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen. Lees verder over dit proces.

De Groene Grens

Veel aandacht is er geweest voor De Groene Grens Zuid, Midden en Noord. Op bijgaande kaart van Tycho van den Berg van Yuverta MBO in Velp zijn de contouren aangegeven van het hele gebied. De Stichting Mooi Binnenveld is verantwoordelijk voor het beheer in opdracht van de Gemeente Veenendaal.
Ook in de De Groene Grens waren de weidevogels, maar ook anderen volop aanwezig, Daarnaast zagen we ook de zeldzame bosbeekjuffer en vele soorten orchideeën. De belangrijkste en grootste aantallen zijn van de rietorchis, vleeskleurige orchis, gevlekte orchis en vele hybriden. Ook bijzondere soorten zijn er zoals de grote muggenorchis (linksonder) en de welriekende nachtorchis (rechtsonder)(© Heemskerk).

Veel bijzondere excursies

De Vereniging Mooi Binnenveld heeft het afgelopen kwartaal veel bijzondere excursies georganiseerd. Zo was daar op 15 juni een bijzondere plantenexcursie, met een mooi verslag van Jaap van 't Riet, onze redacteur in Veenendaal.
Op verschillende tijdstippen en thema's voor leden en andere belangstellenden, maar ook op verzoek. Naar aanleiding van de film Hooiland zijn er uit het hele land verzoeken gekomen.
Voor leden waren daar de vroege excursie om 6.00 's morgens en de speciale waterexcursie.
Een heel bijzondere excursie was ook in De Groene Grens met de Werkgroep Europese Orchideeen. Onder leiding van Peter Verbeek van Natuurbalans werden vele bijzondere orchideeën gezien.
Foto onder: Jaap van 't Riet, excursie 15 juni

De Moft en Stichting Land van Peelen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Mooi Binnenveld van 28 mei waren er weinig leden. Dat is jammer en verdient aandacht, iets ging niet goed in de communicatie. Omdat er zo weinig mensen waren is de presentatie over De Moft: Van productiebos naar vitaal Veluws Landschap door weinig mensen gezien en gehoord. De presentatie was van JasperJan de Konink van Stichting Land van Peelen. Kijk hier alsnog naar de presentatie en zie de relatie met de Binnenveldse Hooilanden. Een hogere resolutie presentatie is op verzoek beschikbaar.
Foto onder: De toekomst van Land van Peelen

Binnenveldse Hooilanden in het Nieuws

Deze weken was het gebiedsproces Binnenveld weer vaak in het nieuws (NRC 5 juni, Regionale Bladen). Het houdt ook de lokale kranten (De Gelderlander) bezig, met name op deelonderwerpen zoals windmolens, wegen. Zie Windmolens in het Binnenveld van 12 juni 2024 en Afsluiten wegen in het Binnenveld 31 mei 2024
Ook de aangebrachte schade aan de uitkijktoren in het Binnenveldse Hooilanden deel van Staatsbosbeheer trok ruime de aandacht. Uitkijktoren 10 april 2024. Daar staat tegenover weer wat meer positief nieuws ten aanzien van de Achterbergse Hooilanden.
Achterbergse Hooilanden 2 bankjes en een bruggetje 27 maart 2024

Succesvolle excursies met leerlingen van basisscholen.

Onlangs organiseerde Mooi Binnenveld voor een zevental groepen 7 of 8 van basisscholen in Ede en Bennekom excursie-ochtenden in het gebied van Mooi Binnenveld.
Na een presentatie op de betreffende school en een fietstocht gingen de kinderen onder begelieding van vrijwilligers van Mooi Binnenveld en IVN-Ede waterdiertjes vangen met schepnetten aan een lange stok, en dezen met behulp van zoekkaarten op naam brengen, vogels spotten, veen uitpluizen en dit vergelijken met klei en zand en turf, en vliegbeestjes vangen en determineren. In totaal namen 175 kinderen deel aan deze natuur-ervaring, waarbij velen voor het eerst kieviten zagen, of donsjongen van de meerkoet. Lees meer.
Tekst en foto: Coordinator Gert van der Meer

Kunst in het Binnenveld

Tijdens de culturele ronde besteedde Birgit Pedersen aandacht aan de Veeneiken in haar kunstwerken. Zie ook een eerder bericht , die geinspireerd is door de Veeneiken. als je toch gaat fietsen met het mooie weer: wees welkom. Op 8 en 9 juni was daar de expositie Kunst aan het klompenpad bij Landgoed de Lieskamp met onder nadere bertus Haverkort met Veeneiken kunstwerken. Zie ook de Gelderlander: Kunst en natuur aan het klompenpad langs de Lieskamp.
Foto boven: Kunst in 2023 © Heemskerk
Via deze link kunt U zich aanmelden als lid: Lidmaatschap - Vereniging Mooi Binnenveld
Nieuwsbrief redactie: Willem Heemskerk en Jaap van 't Riet, info@mooibinnenveld.nl
Email Marketing Powered by MailPoet