Nieuwsbrief Mooi Binnenveld - 9 januari 2023

Nieuwjaarskaart MooiBinnenveld 2023
Beste Mooi Binnenveld Nieuwsbrief lezers,

Alsnog voor iedereen een voorspoedig en natuurlijk 2023.

Tijdens de ALV van 30 november is een jaarplan voor 2023 aangenomen door de leden van Mooi Binnenveld. Zie Jaarplan 2023. Ook U kunt lid worden. Dat is nog aantrekkelijker geworden, sinds 1 januari 2023 heeft de Vereniging Mooi Binnenveld namelijk een ANBI status verworven. Het aantal leden stijgt naar verwachting flink in 2023, nu de certificaathouders dit jaar niet langer automatisch lid zijn, maar zich als lid gaan aanmelden. Tijdens de genoemde ALV werd het 200ste lid verwelkomd (zie onder).

De tweede fase van het gebiedsproces rondom de toekomstige inrichting en gebruik van het Binnenveld is in december 2022 echt van start gegaan. Als gebiedspartij neemt Mooi Binnenveld deel aan zowel de ambtelijke als bestuurlijke Binnenveldtafel, waarin een aantal andere gebiedspartijen (waaronder de recent opgerichte gebiedscoöperatie en Staatsbosbeheer) als de betrokken overheden in participeren.
Vanuit onze rol vertegenwoordigen wij ook een groot aantal Natuur & Milieuorganisaties die betrokkenheid hebben bij het Binnenveld. Hiervoor is de klankbordgroep Natuur & Milieu in het leven geroepen. Momenteel ontwikkelen wij samen met deze partijen een visie op de groenblauwe dooradering van het gebied en de mogelijkheden voor het creëren van bufferzones en een meer landschappelijke inrichting.
In onze volgende nieuwsbrief zullen wij uitgebreider stilstaan bij dit gebiedsproces.

Willem Hendriks
Voorzitter Mooi Binnenveld

Onder: Welkomst door Willem Hendriks, Voorzitter Mooi Binnenveld, van Ellen Wilderink als het 200ste lid van de Vereniging. Foto: Gert Kaasschieter
Willem en Ellen 200ste lid

Vrijwilligers


De Vereniging Mooi Binnenveld is haar vrijwilligers zeer erkentelijk voor het enthousiasme in 2022. Ook in 2023 zullen we weer een beroep doen op vrijwilligers die assisteren bij het beheer van de Binnenveldse Hooilanden, bijvoorbeeld voor het boompjestrekken.
Landschapsbeheer Zuid-West Veluwe werkt met vrijwilligers in een wijder gebied. Zo houden zij zich bezig in het Binnenveld met het knotten van wilgen en elzen. Op 21 januari zal dat onder andere weer gebeuren aan Harnsedijkje 4, 6721MX, Bennekom, dat het werk op de 7de januari aldaar begonnen gaat afmaken. Verzamelen om 10.00 aldaar. Meld je vooraf even aan via info@landschapsbeheerzuidwestveluwe.nl zodat er met gereedschap en met name ladders rekening gehouden kan worden met je komst. Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheerzuidwestveluwe.nl . Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief zodat je op de hoogte gehouden wordt van de vrijwilligerswerkdagen die gaan komen.

Onder: Wilgen en elzen knotten op 7 januari jl te Harnsedijkje 4 (Foto Willem Heemskerk)
Wilgen en elzen knotten

Bokashi te koop

Ook dit jaar is het weer mogelijk bokashi af te nemen, dat de boeren van Coöperatie Binnenveldse Hooilanden hebben gemaakt van het maaisel van de Binnenveldse Hooilanden. Dat kan op 3 manieren:
1. Het afhalen van een kar ruw materiaal (geschikt voor bijvoorbeeld de moestuin). Het wordt voor u opgeladen met een shovel. Kosten (inclusief opladen): 20 euro per volle kar. Eind januari/begin februari wordt een zaterdag morgen gepland om het af te halen bij de kuil aan de Veensteeg. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar:
binnenveld.bokashi@gmail.com. Dan ontvangt u bericht wanneer het afgehaald kan worden.
2. Zakken met fijner gemaakt materiaal. Dit materiaal is geschikt als bodemverbeteraar op het gazon, de bloementuin bij (fruit)bomen of als potgrond voor buitenpotten. De kostprijs zal rond de 10 euro per zak bedragen (afhankelijk van wat het opzakken kost). Vanaf half februari zijn de zakken beschikbaar. Bestellen kan via: binnenveld.bokashi@gmail.com
3. Voor volkstuinverenigingen kan de loonwerker met een dumper grote hoeveelheden bezorgen (denk aan 14m3 per kar). Kosten voor de bokashi bedragen dan 17 euro per ton (excl. bezorgkosten). Bestellen kan via bovenstaand mailadres. De bezorging vindt dan in onderling overleg plaats.

Binnenveld, burgers en slootwater

Hoe gaat het met de waterkwaliteit in het Binnenveld? Dat is de vraag waar een groep van 25 actieve omwonenden zich aan hebben gewijd door hier afgelopen zomer metingen aan te doen. Dat is uitgevoerd in het kader van het landelijke project "Vang de Watermonsters".
De resultaten werden 8 december jl gepresenteerd in de BBLTHK .
Zie voor een verslag: Hoe is de waterkwaliteit in het Binnenveld? - Stichting Mooi Binnenveld
Waterral Foto Gert Kaasschieter

Waterral


Sinds enige tijd heeft de waterral een territorium in de Binnenveldse Hooilanden. Naar verluidt overwintert een paartje in het Binnenveld.

Zie ook Nature today van 27 december 2022

Foto Gert Kaasschieter

Was 't nu een otter of een bever?

Op 30 mei jl zag Johan Schutten (foto) een bever of otter in het Valleikanaal/Grift ter hoogte van het eendenbosje. Volgens Sjoerdtje de Boer van de Bever- en Otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging, CaLutra was het duidelijk een bever. In de handleiding over ottermonitoring worden verder zwemmende bevers, otters, muskusratten, beverratten en nertsen vergeleken. Waarnemingen zijn welkom.
Zie ook: https://mooibinnenveld.nl/otter-of-bever-of-nog-iets-anders/
Instagram still bever

Stabilisatie broedvogels in de Binnenveldse Hooilanden

In het afgelopen broedseizoen zijn voor het derde achtereenvolgende jaar de broedvogels geteld in het nieuwe natuurgebied de (zuidelijke) Binnenveldse Hooilanden.
Er werden in totaal 655 territoria vastgesteld, vrijwel hetzelfde aantal als in 2021 (667) en wel van 57 verschillende soorten broedvogels (gelijk aan het aantal in 2021). De dichtheid (aantal territoria per 100 hectare) van met name tureluur en kievit is in het gebied vergelijkbaar met gerenommeerde weidevogelgebieden als Eemland, Arkemheen en de Greidhoeke. De dichtheid van de kievit was in 2022 zelfs hoger dan in deze gebieden. Opvallend was de komst van een sprinkhaanzanger en de vaststelling van het territorium van het paapje, ook een waterral had opnieuw een territorium. De boomvalk en de buizerd broedden dit jaar niet in het gebied, maar werden wel geregeld waargenomen. Daarnaast ook incidenteel een bruine kiekendief en zelfs een slangenarend. Al met al kunnen we spreken van een succesvol broedseizoen (al hebben we geen onderzoek gedaan naar het broedsucces). Zie onder publicaties ook het volledige rapport. van Gert van der Meer en Linus van der Plas.
Onder: Gele kwikstaart (Peter Pfeifer).
Gele kwikstaart Foto Peter Pfeifer

Uitbreiding natuur in het Binnenveld

De uitbreiding bestaat uit de oplevering van fase 3 van natuurgebied De Groene Grens tussen Veenendaal en Ede. Daarnaast is een aanvang gemaakt met de uitbreiding van De hellen en de aanleg van de Utrechtse Hooilanden.

Utrechtse Hooilanden

Staatsbosbeheer is gestart met de inrichting van natuurgebieden in het Utrechtse deel van het Binnenveld (Zie foto boven van Willem Heemskerk). De werkzaamheden vinden plaats in drie deelgebieden: De Hellen, Fortuinzicht en de Achterbergse Hooilanden. De eerste fase gaat dit najaar van start in de Achterbergse Hooilanden. De percelen worden geschikt gemaakt voor verschillende soorten botanische graslanden, waarbij de voedselrijke bovenlaag wordt afgeplagd, die grotendeels naar boeren in de omgeving gaat. Samen met de Bennekomse Meent en de Binnenveldse Hooilanden in de Provincie Gelderland ontstaat hier een aaneengesloten natuurgebied in het beekdal rondom de Grift. De provincie Utrecht is financier en opdrachtgever voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Aannemer Wetering uit Heesch voert de werkzaamheden uit. Zie ook: Natuurherstel Binnenveld (staatsbosbeheer.nl) en Aanvang herstel en inrichting Utrechtse Hooilanden
Foto: Herstel Achterbergse Hooilanden (Willem Heemskerk)
Herstel Achterbergse Hooillanden

De Groene Grens

In feite is het nieuwe gebied een verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Groene grens. Op enkele tussenliggende percelen na, is er dan een doorlopende ecologische verbinding. Dit loopt van Ecozone de Klomp, Groene Grens noord, Groene Grens zuid naar de Binnenveldse Hooilanden. Hierdoor is er een van de grotere aaneengesloten blauwgrasland-complexen van Nederland ontstaan, zo niet het grootste.
Vanuit de Dragonderweg ligt er al een wandelpad dwars door deze graslanden naar de Zuiderkade. De watergang die langs dit pad ligt, is ook aangepast met flauwe oevers voor een vergroting van de biodiversiteit. Alle delen die blauwgraslandpotentie hebben in het nieuwe gebied, zijn bestrooid met maaisel uit de goed ontwikkelde delen van de Groene grens. Zie ook Groene Grens breidt uit.
Onder: Fase 3 Groene Grens opgeleverd (Willem Heemskerk).
Groene Grens Fase 3

Tv-documentaire Hooiland

De opnames voor de tv-documentaire ‘Hooiland’ door filmmakers Luc Enting, Melchert Meijer zu Schlochtern en Harald van der Sanden zijn dit jaar gestart. De financiering voor de film is voor een belangrijk deel rond. In 2023 zal het meeste gefilmd worden. De documentaire laat zien dat na het afgraven de ontwikkeling in de natuur snel gaat. Ook is er aandacht voor de geschiedenis, want in de natste delen van het Binnenveld lagen bijzondere blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Komen die weer terug?
Hooiland wordt uitgezonden op NPO2 door BNNVARA rond Kerstmis 2023. Hieraan voorafgaand zijn een aantal voorstellingen van de film te bezoeken in bioscoop Heerenstraat Theater in Wageningen, waar ook de première zal zijn begin december 2023
Meer informatie: www.hooilanddefilm.nl en Filmen voor TV-documentaire Hooiland van start.

Hierbij ook een leuke film van Drone Wageningen: Ice-skating in the Netherlands, Wageningen, met een hoofdrol voor de Binnenveldse Hooilanden
Email Marketing Powered by MailPoet